TEMA: NJOFTIMI I TENDERIT
Livadhja – Pajisjet e QendrësKulturore, Del 3.3.4 -Projekti “RyTHM” -Nxitja e Kreativitetit dhe Lidhja e Aseteve Kulturore Përmes Monumenteve.
Nr. Ref. 02

Bashkia e Finiqit, synon të japë një kontratë furnizimi për Livadhjan – Pajisjet e Qendrës Kulturore, Del 3.3.4 në kuadër të projektit “RyTHM” –Nxitja e Kreativitetit dhe Lidhja e Aseteve Kulturore Përmes Monumentevenë LIVADHJA me ndihmë financiare nga Programi INTERREG IPA CBC Greqi – Shqipëri 2014 -2020.
Dosja e tenderit është në dispozicion nga Bashkia e Finiqit në CD Rom për të gjitha kompanitë ose konsorciumet e kompanive që janë të interesuar të marrin pjesë në këtë tender. Kushtet e referencave dhe udhëzimeve për tenderuesit do të publikohen në faqen zyrtare në internet të Bashkisë Finiq, në faqen zyrtare të ekspertit tonë të jashtëm AULEDA – Agjensia Lokale e Zhvillimit Ekonomik si dhe në TV Lokal.
Gjithashtu, shpallja e tenderit do të publikohet në faqen e internetit të DG Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ndërkombëtar:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome].
Afati për dorëzimin e shprehjes së interesit është data 25.04.2020
Afati I fundit për dorëzimin e ofertave është 20 Maj 2020
Informacioni I mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të Autoritetit Kontraktues si dhe personit përgjegjës vijues.

VELTA DALANAJ
Bashkia e Finiqit
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355 686055695
E-mail: [email protected], [email protected]

a-c2_contractnotice_en
c3_summarycn_en-1njoftimi-ne-media
c4b_itt_en-instruksionet
Technical-Specifications

a-c2_contractnotice_en

c3_summarycn_en-1njoftimi-ne-media

c4b_itt_en-instruksionet
technical-specifications

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).