Ligji nr. 9287, datë 07.10.2004
PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT SHTESË TË KONVENTËS “PËR MBROJTJEN E INDIVIDËVE NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN AUTOMATIK TË TË DHËNAVE PERSONALE NGA ORGANET MBIKËQYRËSE DHE FLUKSI NDËRKUFITAR I TË DHËNAVE”
Ligji nr. 9287, datë 07.10.2004

Ligji nr. 9288, datë 07.10.2004
PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS “PËR MBROJTJEN E INDIVIDËVE NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN AUTOMATIK TË TË DHËNAVE PERSONALE”
Ligji nr. 9288, datë 07.10.2004

Ligji nr. 10 129, datë 11.05.2009
Ligji për Gjëndjen Civile

Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005
Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesave

Ligji nr. 9049, datë 10.04.2003
Ligji për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive

Ligji për Numrin e Identitetit të Shtetasve
Ligji nr. 9851, datë 10.10.2002

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut
Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut

Kodi Penal
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

Kushtetuta
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010
Ligji për Kundravajtjet Administrative

Ligji nr. 60/2016
PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE