milestones-2

NJOFTIMI I DHENJES SE KONTRATES SE PUNIMEVE

Titulli i kontratës: WP 6.2 “Ndërtimi i ICPS” Del. 4.2.1 – Rikonstruksioni i Qendrës Kulturore Dhrovjan, Projekti “MileSTONES II”
Vendndodhja – FINIQ

1. Lloji i procedurës
Procedura e thjeshtuar e tenderit
2. Referenca e publikimit dhe data e njoftimit të kontratës
N / A
3. Numri i lotit dhe titulli i lotit
N / A
4. Numri dhe vlera e kontratës
REF 02, 8 373960 lekë, pa TVSH
5. Data e dhënies së kontratës
07/05/2020
6. Numri i tenderave të pranuar
3 tre kandidatë ofertues
7. Emri, adresa dhe kombësia e tenderuesit të suksesshëm
JODY KOMPANY,
FINIQ, SHQIPERI
8. Kohëzgjatja e kontratës
3 muaj
9. Autoriteti Kontraktues
BASHKIA FINIQ

10. Baza ligjore
Rregullorja (BE) Nr 236/2014 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 11 Mars 2014 për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të përbashkëta për zbatimin e instrumenteve të Unionit për financimin e veprimeve të jashtme dhe
Shtojca IV e Marrëveshjes së Partneritetit ndërmjet anëtarëve të MILESTONE II, Programi GREQI-SHQIPBRI INTERREG 2014-2020

BASHKIA FINIQ
KRYETAR
KRISTO KICO

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

doc01889520200515101123

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).