Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko financiare

1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor

4 – Programi buxhetor afatmesem vendor

8 – Veshtersite financiare

  • Plani per daljen nga situate e veshtersive financiare

9 – Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve

  • Asetet dhe pronat e ofruara per shitje ose dhenie me qera
  • Kriteret qe duhet te plotesohen

10 – Donacionet

  • Emri I donatorit
  • Shumës se donacionit
  • Qellimi I donacionit