1. Ftesë për dëgjesën publike për Analizën dhe Vlerësimin e Territorit, në kuadër të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Finiq. 7-12-2018

2. Dëgjesë publike të gjithë banorët me qëllim informimin dhe diskutimin rreth procesit të hartimit të PPV-së. 31-01-2019

3. Dëgjesë publike 12-05-2019

4. REGJISTRIMIN FILLESTAR TË PASURIVE “PYJE DHE KULLOTA ”

5.Prioritetet e Dala Nga Komuniteti

6.Dëgjesat publike për Buxhetin dhe Paketën Fiskale të vitit 2022

7.NJOFTIM I RËNDËSISHËM përfundimi të Fazës së parë të azhornimit në komunitetin Aliko

1 – Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

2 – Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

4 – Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

5 – Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

6 – Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

7 – Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim

8 – Raporti vjetor për transparencën