PERGJIGJE NDAJ NJE SHKRIMI QE SKA LIDHJE ME REALITETIN

Disa ditë më parë, në mediat sociale u botua një shkrim me titull “URË KANALI QË MBAN KËMBËN PËRPJETË” nga Panajoti Boli, në të cilën ai kritikoi dështimin e premtimeve parazgjedhore për riparimin e mbikalimit të kanalit “Thoma Filipeu” . Teksti është i suksesshëm si letrar, por jo real dhe jo etik sepse provat, të cilat kronografi nuk u kujdes për të nxjerrë, hedhin poshtë pretendimin se ne si pushtet lokal nuk kujdesemi për problemet që shqetësojnë komunitetin tonë. Ne informojmë kronografin, por edhe publikun se interesimi ynë për këtë vepër të rëndësishme ishte intensiv që në momentet e para, sepse me të vërtetë është vetë jeta e banorëve të zonës. Ne menjëherë realizuam projektin, e paraqitëm tek Qeveria dhe buxheti prej 18,500,000 lekë u miratua nga Ministria e Financave dhe u kryen të gjitha proçedurat nga Këshilli Bashkiak. Më 31 maj në orën 11, përfundon prokurimi për restaurimin e menjëhershëm të këtij objekti jetik për zonën e Vurgut.
Me këto dhe jo vetëm, interesi ynë për zgjidhjen e problemeve në komunitet mbetet i vazhdueshëm dhe do të japë më shumë efekt tani që kemi edhe përfaqësuesit tanë në Parlament!

2-planim-pamja-750

4-struktura-e-betonit

5-struktura-metalike

harta-1

Njoftim Publik Per Sondazhin Online Finiq

Ju lutem, merrni 3 minuta nga koha juaj sepse mendimi juaj do të na ndihmojë të bëjmë një buxhet, i cili do të na shërbejë te gjithëve!

Këshilli i Bashkisë FINIQ ka publikuar një sondazh online përmes të cilit synon tërheqjen e mendimit të qytetarëve, biznesit, shoqërisë civile, medias dhe akademisë lidhur me prioritetet që kanë për shërbimet / funksionet e ofruara nga Bashkia.
Mbledhja e mendimeve dhe rekomandimeve të komunitetit, do t’i shërbejë Këshillit për të përcaktuar se si do të përdoren fondet publike në ofrimin e shërbimeve për tre vitet e ardhshme 2022 – 2024, dhe të sigurojë që përdorimi i tyre është në përputhje me nevojat e komunitetit për përmirësimin e shërbimeve prioritare të përcaktuar nga ata.

Këshilli i Bashkisë FINIQ ju fton të gjithëve të merrni pjesë në plotësimin e sondazhit!

Sondazhi mund të aksesohet në linkun: Sondazhi

njoftim-publik-per-sondazhin-online-finiq-1

Qendra Sociale Ditore e grupeve në nevojë në bashkinë Finiq është drejt përfundimit

Qendra Sociale Ditore e grupeve në nevojë në bashkinë Finiq është drejt përfundimit. Pothuajse të gjitha punimet në ndërtesën që u zgjodh për këtë shërbim në Finiq janë drejt përfundimit dhe synohet të vazhdohet me restaurimin e ndërtesave në Kulluricë dhe Theollogo për të krijuar një infrastrukturë për pritjen e këtyre grupeve dhe individëve në nevojë. Investimi në Finiq realizohet me fonde të Programit Italian IADSA në shumën 26,000,000 lekë, ku në ndërtesën e vjetër të shkollës fillore, pranë Shën Thanasit, u krijuan hapësira të përshtatshme për mikpritjen e njerëzve në nevojë. Shërbimi Social i Komunës ka përgatitur planin e funksionimit të Qendrës, i cili do të zbatohet menjëherë, duke e plotësuar atë me stafin e duhur dhe infrastrukturën e nevojshme për funksionimin normal të saj tani e tutje. Kjo është qendra e parë e këtij lloji që do të ngrihet në zonën tonë dhe do të jetë një ambjent i ngrohtë për ata që kanë nevojë për kujdesin dhe mbrojtjen e institucioneve shoqërore, veçanërisht në këto kohë të vështira kur vetmia, izolimi dhe shumë probleme sociale përbëjnë përditshmërinë tonë.

161796632_2863595763913253_3486136893135592265_o

162222042_2863595747246588_5439019059899792472_o

162233601_2863595817246581_4402544139700387931_o

161497474_2863595787246584_880540929738196644_n

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR REGJISTRIMIN FILLESTAR TË PASURIVE “PYJE DHE KULLOTA” NË PRONËSI TË BASHKISË FINIQ .

Po kryhet regjistrimi fillestar i pyjeve dhe kullotave në pronësi të Bashkisë Finiq me ane te VKM 684/2020.
Ju lutemi të konsultoheni me këtë informacion pranë zyrës së afishimit publik në ambientet e Bashkisë Finiq (njësitë vendore përkatëse).
Nese posedoni dokumenta pronesie te llojit “pyll” dhe “kullote”, ju lutemi paraqituni me nje kopje te dokumentave prane kesaj zyre per te kryer verifikimet e nevojshme.

received_544180566521025

received_884056495717055

MILESTONES III, zhvillim i trashëgimisë kulturore dhe nxitja e turizmit të qëndrueshëm

MileSTONES III përbën pjesën e tretë integrale të MILESTONES, në përpjekjet e tyre të përbashkëta për ruajtjen dhe vlerësimin e trashëgimisë kulturore si një gur themeli i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit.
Projekti i parë, i cili u zbatua brenda Programit IPA CBC “Greqi-Shqipëri 2007-2013”, solli një seri ngjarjesh premtuese për kulturën ndërkufitare. Veçanërisht, Bashkia e Dodonit kohët e fundit (Dhjetor 2018) fitoi çmim për projektin fillestar MileSTONES në eventin vjetor BRAVO 2018, forumi më i madh për Dialogun Social për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Greqi, ku u përfshinë më shumë se 246 veprime. MileSTONES II me titull “Inkurajimi i zhvillimit të turizmit përmes ruajtjes dhe promovimit të burimeve kulturore dhe natyrore ndërkufitare”, i cili aktualisht është në zbatim, renditet i pari ndër propozimet brenda Thirrjes së 2-të të Interreg IPA CBC “Greqi-Shqipëri 2014-2020”.
Zona ndërkufitare Shqipëri – Greqi përballet me vështirësi për lidhjen e pasurive të tyre kulturore me zhvillimin e turizmit, me qëllim ndërtimin e një ekonomie të qëndrueshme lokale dhe rajonale. Shumica e vizitorëve i shohin sitet kulturore dhe natyrore të zonës ndërkufitare si “atraksione ditore të vizitorëve”, duke i konsideruar ato më tepër si një ndalesë sesa një destinacion i integruar. Sidoqoftë, pasuritë kulturore të zonës ndërkufitare nëse kombinohen, mund të krijojnë një destinacion të integruar turistik.
MileSTONES III vjen si një nevojë:
Për krijimin e një lidhjeje midis veprimeve të ruajtjes së trashëgimisë kulturore të zbatuar në këto projekte dhe promovimit të tyre përmes turizmit të qëndrueshëm, duke përdorur pasuritë e trashëgimisë kulturore, duke nxitur industri kreative, dhe duke aplikuar mjete dhe teknika për ndërtimin e kapaciteteve përtej praktikave aktuale.
Duke konsideruar limitet financiare të projekteve të mëparshme dhe kapacitetin më të fortë që partneriteti ka ndërtuar për zbatimin e projekteve të trashëgimisë kulturore, përpjekjet e reja theksojnë zgjerimin e aseteve kulturore dhe vendosjen e një aleance të fortë midis palëve të interesuara lokale. Qëllimi është të zgjerohet ndjeshëm shkalla dhe fushëveprimi dhe të mbulojë shumë zona të Epirit dhe qarkut të Vlorës brenda një strategjie të orientuar drejt turistëve për të ringjallur trashëgiminë kulturore dhe për të menaxhuar përdorimin e saj krijues për të lehtësuar një hap cilësor në drejtim të zhvillimit ekonomik.
Qasja kryesore është të përfitojmë nga rezultatet e projekteve dhe iniciativave të mëparshme kulturore dhe turistike për të zgjeruar fushën dhe për të rritur efektivitetin e veprimeve të planifikuara. Kështu, projekti do të krijojë efekte në të gjithë rajonin në të mirë të popullsisë lokale dhe zonës ndërkufitare, duke dhënë një shembull të mirë dhe duke shfrytëzuar potencialin e zonave të tjera për të përmirësuar dhe promovuar pasuritë e tyre kulturore.
MileSTONES III njeh si aktorë kryesorë të gjithë aktorët lokalë dhe ndërkombëtarë të përfshirë në sektorët e turizmit dhe trashëgimisë kulturore siç janë organizatat publike / private, arkeologët, sipërmarrësit, operatorët turistikë, guidat turistike, studiuesit, studentët, të rinjtë etj. Zbatimi i projektit gjithashtu do të rrisë aksesin në trashëgiminë kulturore lokale dhe do të përmirësojë kapacitetin lokal për të forcuar atraktivitetin e turizmit.

Solis – Bashkëpunimi ndërkufitar për efiçiencën energjitike duke përdorur energjinë diellore

Bashkia e Finiqit po vijon aktualisht punën për implementimin e projektit Solis. Ky projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe fondet e shteteve pjesëmarrëse në kuadër të programit Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014 – 2020 dhe zbatohet në partneritet me Bashkinë e Prevezës dhe Universitetin e Janinës.
Projekti adreson një nga sfidat kryesore globale me të cilat përballet njerëzimi sot, por më e rëndësishmja merr në konsideratë atë çka mund të quhet si kërcënim për zonën ndërkufitare: “Ndikimet serioze të mundshme të ndryshimeve klimaterike në mjedisin natyror”. Projekti aspiron të tregojë se si një ndërhyrje e integruar energjetike, e zhvilluar mirë, mund të arrijë përmbushjen e objektivave mjedisorë dhe në të njëjtën kohë të nxisë rritjen ekonomike dhe të promovojë një zhvillim ekonomik me sa më pak ndotje.
Projekti bazohet në katër shtylla themelore të cilat janë: shfrytëzimi i resurseve lokale të energjisë së rinovueshme, rritja e eficensës energjetike, vlerësimi i kapacitetit të transferimit të teknologjisë dhe promovimi i mënyrave të përgjegjshme të jetesës. Prandaj, SOLIS tenton të maksimizojë shfrytëzimin e mundësive të zonës ndërkufitare, që nënkupton “Prodhimin e energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë” duke synuar përdorimin e energjisë diellore në prodhimin e energjisë elektrike në një nivel lokal.
Projekti është i dizenjuar nga Bashkia e Prevezës, Bashkia e Finiqit dhe Universiteti i Janinës – Sektori i Veçantë për Fondet e Kërkimit – Departamenti i Edukimit të Fëmijëve, me mbështetjen e Departamentit të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë. Secili partner solli ekspertizën e tij për zhvillimin e këtij projekti të integruar që merr parasysh pikat e forta dhe të dobëta të zonës ndërkufitare në nivel lokal.
Bazuar në përpjekjen e përbashkët të partnerëve, projekti propozon zbatimin e një numri veprimesh, që korrespondojnë në mënyrë specifike me kapacitetin lokal, karakteristikat e popullsisë, pikat e forta, dobësitë dhe mundësitë, dhe rreziqet e zonës ndërkufitare.
SOLIS, pra, korrespondon plotësisht me fushën e Programit; duke konsideruar mungesën e theksuar të burimeve financiare në Finiq dhe Prevezë, realizohen ndërhyrje në shkallë të vogël, që shërbejnë si shembull për autoritetet e tjera në zonën ndërkufitare, duke shfrytëzuar zhvillimin e burimeve të energjisë së rinovueshme dhe duke nxitur një rritje të qëndrueshme ekonomike. Në mënyrë të ngjashme, veprimet e koordinuara për promovimin e mënyrave të jetesës me impakt në përdorimin e energjisë korrespondojnë me ndryshimet aktuale të përditshme që janë lehtësisht të disponueshme në zonën ndërkufitare, ndërsa në të njëjtën kohë mund të shkallëzohen lehtësisht dhe të përshtaten me mjediset e tjera.
Qasja kryesore e projektit është ndërhyrja e integruar që maksimizon vlerën e investimit. Pavarësisht se veprimet e projektit janë të përqendruara në nivel lokal, ai do të krijojë efekte në të gjithë zonën. Nga ky ndikim do të përfitojë popullsia ndërkufitare, duke vendosur kështu një shembull të planifikimit të integruar që merr parasysh karakteristikat lokale dhe shfaq një mënyrë inovatore për shfrytëzimin e potencialit të burimeve energjitike të fushave të tjera dhe promovimin e efikasitetit energjitik.
SOLIS merr në konsideratë pikat e forta të zonës ndërkufitare dhe ato të partnerëve të saj, duke zhvilluar një ndërhyrje që thekson rëndësinë e veprimeve lokale dhe fuqinë që zgjedhjet tona të përditshme mund të sjellin tranzicionin e dëshiruar në një ekonomi të qëndrueshme.