NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

Titulli : Konsultim publik për Paketën Fiskale të Bashkisë Finiq për vitin 2024 si edhe PBA 2024-2026.
Propozuesi i projektaktit: Kryetari i Bashkisë Z. Romeo Çakuli.
Qëllimi: Ky bashkëbisedim me banorët dhe grupet e synuara te Bashkisë Finiq ka për qëllim mbledhjen e
sugjerimeve të komunitetit lidhur me Paketën Fiskale të Bashkisë dhe Buxhetin e Bashkisë Finiq për vitin
2024-2026.
Kalendari i konsultimit: Konsultimi me komunitetin do të zhvillohet në Bashkinë Finiq dhe Njësitë
Administrative Livadhja dhe Mesopotam sipas kalendarit më poshtë:

Data Ora Vendi

Livadhja 06.12.2023 17.00 Qendra kulturore
Mesopotam 07.12.2023 16.00 Pranë Njësisë admistrative
Finiq 07.12.2023 17.30 Pranë Bashkisë

Gjithashtu, sugjerimet e tyre janë të mirëpritura, në adresat e emaileve: [email protected] dhe
[email protected]
Pjesëmarrës:
– Nga ana e Bashkisë: Këshilltarët e Këshillit Bashkiak, Kryetar i Bashkisë, Sekretar i Këshillit
Bashkiak, Koordinatori për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, drejtues/punonjës të administratës,
drejtoria e buxhetit dhe financës, sektori i tatim taksave, Kryetarët e Fshatrave dhe
Administratoret e Njësive Administrative.
– Nga komuniteti: Banorët e Bashkisë Finiq, anëtarët e shoqërisë civile, Përfaqësues të bizneseve,
OJF dhe Media, Kryetarët e Fshatrave etj.

Forma e konsultimit: Takim
Qëllimi i këshillimit publik Konsultimi publik në terren synon konsultimin për Paketën Fiskale të Bashkisë
Finiq për vitin 2024 dhe Buxhetin afatmesem e Bashkisë Finiq për vitin 2024-
2026.

Përshkrimi i çështjes

Miratimi i draftit të buxhetit afatmesem dhe paketës fiskale është një vendim i
rëndësishëm që merret nga Këshilli i Bashkisë, pasi përcakton fondet që do të
përdoren për të gjitha shërbimet / funksionet e ushtruara nga Bashkia dhe
performancën e tyre. Këshilli i Bashkisë duhet të sigurohet që fondet publike

2
shkojnë për përmirësimin e shërbimeve që ofrohen nga Bashkia për
komunitetin dhe adresojnë nevojat e tyre, brenda kapaciteteve financuese të
Bashkisë. Për këtë, Këshilli i Bashkisë do të organizojë këtë konsultim publik
për të marrë mendimin dhe sugjerimet e qytetarëve. Gjithashtu, niveli i taksave
dhe tarifave në paketën fiskale janë një element shumë i rëndësishëm dhe
proces i cili duhet të kalojë përmes konsultimit të gjerë në publik.

Kontaktet dhe afatet e
dërgimit të komenteve,
rekomandimeve, vërejtjeve;

Komentet dhe rekomandimet tuaja jepen në adresat e emailit të sekretarisë së
Bashkisë Finiq dhe Këshillit Bashkiak: [email protected] dhe
[email protected]. BRENDA DATËS 08.12.2023

Shpjegim të procesit që do
ndjekë dhe veprimet qe do të
ndërmarrë Këshilli për të
shqyrtuar rekomandimet nga
publiku deri në marrjen e
vendimit

Dërgimi i sugjerimeve të komunitetit do të jetë i mundur deri në datën
08.12.2023, nëpërmjet adresave të mesiperme;
Pas mbledhjes së rekomandimeve, Këshilli i Bashkisë dhe Bashkia Finiq do të
ndjekë hapat si vijon:
1. Realizimin nga ana e Sekretariatit të Këshillit i një Përmbledhje të
Rekomandimeve dhe rezultateve të plota të takimit që përfshin të gjitha
mendimet dhe propozimet që do të vijnë nga komuniteti dhe bërja publike
e kësaj Përmbledhje;
2. Dërgimi i kësaj Përmbledhje Rekomandimesh Kryetarit të Bashkisë,
Komisionit të Ekonomise dhe Financës, taksave dhe tarifave dhe çdo
këshilltari të bashkisë;
3. Shqyrtimi nga ana e komisionit të ekonomisë dhe financës, taksave dhe
tarifave të cdo rekomandimi dhe opinioni.
4. Publikimi i aktit në faqen e Këshillit të Bashkisë dhe në tabelat e
informimit;
5. Njoftimi i administratës për aktin e miratuar.
6. Monitorimi i zbatimit të tij.

Data e publikimit 15.11.2023

Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης διεξήχθη στην Διοικητική Μονάδα Φοινίκης και Δίβρης,

Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης διεξήχθη στην Διοικητική Μονάδα Φοινίκης και Δίβρης, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων. Η συζήτηση είχε κύριο θέμα τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2023, στον Δήμο Φοινικαίων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των διευθύνσεων Οικονομικών και Εφορίας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Dëgjesa Publike së bashku me Këshillin Bashkiak është mbajtur në Njësinë Administrative të Finiqit dhe Dhivrit, me qëllim mbledhjen e vërejtjeve dhe komenteve konstruktive për vitin 2023. Temë kryesore e diskutimit ishte buxheti dhe programimi i investimeve për vitin 2023, në Bashkinë e Finiqit, pas informacioneve përkatëse nga drejtoritë e Financave dhe Tatimeve.