Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1️⃣Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2️⃣Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.07.07.2022.3️⃣Πληροφορίες: α- Έκθεση ετοιμότητας σχολικών εγκαταστάσεων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023.Αναφορά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας, Τουρισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.4️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/22.09.2022, απόφασης «Για ορισμένες προσθήκες και αλλαγές στον προϋπολογισμό του δήμου Φοινικαίων για το έτος 2022». -Υποβλήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών.5️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/22.09.2022 απόφασης «Σχετικά με την αλλαγή της επιφάνειας που μισθώθηκε για 99 χρόνια καθώς και την αλλαγή της σύμβασης που συνήφθη μεταξύ του δήμου Φοινικαίων και του δημότη Βασίλη Μπάμπη, κοινότητα Βρυώνι. – Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Χωρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. 6️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33-34-35/22.09.2022,απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας.7️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36-37/ 22.09.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής βοήθειας για την χρονική περίοδο 01-31/07/2022 και 01-31/08/2022».-Παρουσιάστηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.8️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38 /22.09.2022 απόφασης «Περί απονομής του τίτλου «Επίτιμος Δημότης» στον γιατρό κ. Παύλο Καλόγερο -Υποβλήθηκε μετά από πρόταση της Σοσιαλιστικής ομάδας συμβούλων.9️⃣Με την σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου περί πρότασης του Σοσιαλιστικού κόμματος ο Δήμος Φοινικαίων απευθύνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αυλώνας για την απονομή του τίτλου «Επίτιμος Δημότης της Περιφέρειας Αυλώνας» , στον μηχανικό Προκόπη Κυργιάκη από την κοινότητα Γιαννιτσάτι.🔟 Έγκριση της υπ’αριθμ.40/22.09.2022 απόφασης << Περί απονομής του Τίτλου “Επίτιμος Δημότης” στην Πρέσβη κα Σοφία Φιλιππίδου. -Υποβλήθηκε μετά από πρόταση του Δημάρχου Φοινικαιων.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1️⃣Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.2️⃣Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillitbashkiak të datës 07/07/2022.3️⃣Informacione: a- Raport mbi gatishmërinë e objekteve shkollore me rastin e fillimit të vitit tëri mësimor 2022-2023.-Raporton drejtoria e Shërbimit Social,Turizmit,Arsimit,Rinisë dhe Sporteve.4️⃣Miratimi i vendimit nr. 31 datë 22 /09/2022,”Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin ebashkisë Finiq për vitin 2022”.-Paraqitur nga drejtoria e Financës.5️⃣Miratimi i vendimit nr. 32 datë 22 /09/2022,”Për ndryshimin e sipërfaqes së tokës tëdhënë me qira për 99 vjet si dhe ndryshimin e kontratës lidhur ndërmjet komunës Finiq dhe shtetasitVasil Babi fshati Vrion’.-Paraqitur nga drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.6️⃣Miratimi i vendimit nr.33,34,35 datë 22/09/2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike ngatë ardhurat e bashkisë për muajin Korrik- Gusht-Shtator 2022”.-Paraqitur nga drejtoria e Shërbimit Social.7️⃣Miratimi i vendimit nr.36,,37 datë 22/09/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike përperiudhën 01-31/07/2022, muaji Korrik si dhe për periudhën 01-31/08/2022 muaji Gusht 2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.8️⃣Miratimi i vendimit nr.38 datë 22/09/2022 “Për dhënjen e titullit “Qytetar Nderi iBashkisë” mjekut z. Pavllo Kallojeri.-Paraqitur me propozim të grupit Socialist të këshilltarëve.9️⃣Dhënjen e dakortësisë së këshillit bashkiak propozimit të subjektit politik Dega PartiaSocialiste Bashkia Finiq drejtuar këshillit të Qarkut Vlorë për dhënjen e titullit “Qytetar Nderi iQarkut Vlorë inxhinjerit Prokop Qirjaqi nga fshati Janicat.-Paraqitur kërkesa nga këshilli i Qarkut Vlorë.🔟 Mitatimi i vendimit nr.40 datë 22/09/2022 “Për dhënjen e titullit”Qytetar Nderi i Bashkisë” ambasadores znj.Sofia Filippidou. -Paraqitur kërkesa nga Kryetari i Bashkisë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).