interreg-rythm

ANULLIM TENDERI

PAJISJE – QENDRA KULTURORE Livadhja, Del 3.3.4, PROJEKTI “RyTHM”
Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments

VENDI – LIVADHJA, FINIQ/SHQIPERI
1. Referenca e publikimit
Numri i refernces : Nr 2
2. Procedura
Tender i hapur lokal me publikim
3. Titulli i programit
Programi – Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme, Greece -Albania 2014-2020
4. Financimi
Marreveshja e Financimit ne kuader te projektit “RyTHM / Bashkimi Europian dhe Bashkia Finiq
5. Autoriteti kontraktues
Bashkia Finiq
6. Fondi limit
130 000 Euro (pa TVSH)

7. Arsyet e anullimit
Kjo procedure prokurimi ishte nje procedure locale e hapur me publikim per konsortiume kompanish me experience ne fushen e sistemeve audio-vizuale, te ndricimit, mobilimit dhe kondicionimit. Tet re konsortiumet qe shprehen interes dhe kaluan fazen e vleresimit administrative te vlefshmerise deshtuan ne dhenien e ofertes teknike per certifikatat e origjines se cdo produkti, kriter baze per te fituar tenderin sipas PRAG 2019 per prokurim pajisjesh mbi vleren 100000 EURO.
Per rrjedhoje kjo procedure tenderi ANULLOHET
Tenderi do te ri – lancohet duke perdorur nje metode tjeter prokurimi, pa njoftim paraprak.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).