Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου και την παρουσία του δημάρχου Φοινικαίων κου Χρήστου Κίτσου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε χθες 28 Απριλίου 2022, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.24.03.2022. 3-Έκθεση για την κατάσταση και τα προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας και του φωτισμού. -Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Δημοσίων Υπηρεσιών. 4-Ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που διοργανώνει κατά την τουριστική περίοδο το γραφείο τουρισμού του δήμου Φοινικαίων. – Υποβλήθηκε από το γραφείο τουρισμού. 5-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/28.04.2022 απόφασης, «Περί ονοματοδοσίας οδού στην κοινότητα Γέρμα, με την ονομασία “ANASTAS MIHAL ANGJELI ”. -Υποβλήθηκε από τη Νομική Διεύθυνση. 6-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/28.04.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας. 7-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/28.04.2022 απόφασης, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας για την περίοδο 01-31.03.2022, Μάρτιος 2022». -Υποβλήθηκε από το γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας. 8-Έγκριση της υπ’αριθμ.16/ 28.04.2022 σχεδίου απόφασης, «Περί οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις Πυρκαγιές». –Υποβλήθηκε από την Νομική Διεύθυνση. 9-Έγκριση της υπ’αριθμ. 17/ 28.04.2022 απόφασης, «Για επιπλέον τέσσερις υπαλλήλους στο Πυροσβεστικό Σώμα (ΜΖSH). -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Εδαφικής Προστασίας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillit bashkiak të datës 24/03//2022. 3-Raport mbi situatën dhe problematikat e sektorit të pastrimit si dhe atë të ndriçimit. -Paraqitur nga drejtoria e Shërbimeve publike. 4-Informacion mbi programin dhe aktivitetet e organizuara gjatë sezonit turistik nga zyra e turizmit në bashkinë Finiq. -Paraqitur nga zyra e turizmit. 5-Miratimi i pr/vendimit nr.13 datë 28/04/2022,”Mbi emëtimin e rrugës së fshatit Jermë me emrin “ANASTAS MIHAL ANGJELI ”.-Paraqitur nga drejtoria Juridike . 6-Miratimi i pr/vendimit nr.14 datë 28 /04/2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Prill 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 7-Miratimi i pr/vendimit nr. 15 datë 28/04/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-31/03/2022, muaji mars 2022”. -Paraqitur nga zyra e shërbimit social. 8-Miratimi i pr/vendimit nr.16 datë 28/04/2022,”Për trajtimin me mbështetje financiare për dëm të shkaktuar nga zjarri”. -Paraqitur nga drejtoria juridike. 9-Miratimi i pr/vendimit nr. 17 datë 28/04/2022,”Për një shtesë prej katër punonjës në sektorin e MZSH-së. -Paraqitur nga drejtoria e Mbrojtjes së Territorit.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).