Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φοινικαίων, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του δημάρχου κου Κίτσου, σε έκτακτη συνεδρίαση στην Λιβαδειά με την κάτωθεν ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39 ημ.12.11.2021 απόφασης, ‘’Περί τροποποίησης στον προϋπολογισμό του δήμου Φοινικαίων για το έτος 2021’’. Υποβλήθηκε από τη διεύθυνση Οικονομικών.

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40 ημ. 12.11.2021 απόφασης, ‘’Περί καθαίρεσης της συμβούλου κας Αλεξάνδρας Τσιάβου λόγω μακροχρόνιας μη παρουσίας της στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου’’. Υποβλήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Εντολών.

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41 ημ. 12.11.2021 απόφασης, ‘’ Περί ανάληψη καθηκόντων της συμβούλου κας Ελόνας Σταύρου Χαρίτου της πολιτικής οντότητας «Κόμμα Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας για το Μέλλον-MEGA» για την κάλυψη της κενής θέσης που δημιουργήθηκε’’. Υποβλήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Εντολών

4. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 42,43,44 ημ. 12.11.2021 αποφάσεων, ‘’Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου. Υποβλήθηκε από τη διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας.

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45 ημ. 12.11.2021 απόφασης, Περί απονομής του τίτλου ‘’Επίτιμου Δημότη δήμου Φοινικαίων κ. Σπύρου Ηλία Φανή ‘’.Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας, Υγείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ.46 ημ.12.11.2021 απόφασης,’’ Έγκριση και Συνέχιση των διαδικασιών για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του δήμου Φοινικαίων και της εταιρείας Vodafone Albania sh.a., καθώς και για την έγκριση της σύμβασης τύπου και μορφής της που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης’’. Υποβλήθηκε από το Νομικό Τμήμα και την Νομική Προστασία της Ιδιοκτησίας.

Me kërkesën e kryetarit të bashkisë Finiq u mbajtur mbledhja jashtë rradhe e Këshillit pranë zyrës së këshillit në Livadhja me këtë rend dite:

1. Miratimi i pr/vendimit nr.39 datë 12.11.2021, ‘’Mbi disa shtesa në buxhetin e bashkisë Finiq për vitin 2021’’.Paragitur nga drejtoria e Financës.

2. Miratimi i pr/vendimit nr.40 datë 12.11.2021, ‘’Per heqjen e mandatit të keshilltares znj.Aleksandra Cavo për arsye të mos marrjes pjesë për një periudhë të gjatë në mbledhjet e këshillit’’.Paraqitur nga komisioni I përherëshëm I mandateve.

3. Miratimi i pr/vendimit nr.41 datë 12.11.2021. ‘’Për dhënjen e mandatit të këshilltarit znj.Elona Stavro Harito I subjektit politik *Partia e Minoritetit Etnik Grek për të Ardhen-MEGA* për plotësimin e vakancës së krijuar’’.Paragitur nga Komisioni I Përherëshëm I Mandateve.

4. Miratimi i pr/vendimeve nr.42,43,44 datë 12.11.2021, ‘’Për dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë’’.Paraqitur nga drejtoria e Shërbimit Social.

5. Miratimi i pr/vendimit nr.45 datë 12.11.2021, ‘’Për dhënjen e titullit *Qytetar Nderi I Bashkisë Finiq* z.Spiro Ilia Fani’’.Paraqitur nga drejtoria e Shërbimit Social,Shëndetësisë,Rinisë dhe Sporteve.

6. Miratimi i pr/vendimit nr.46 datë 12.11.2021, ‘’Miratimin dhe Vazhdimin e procedurave për lidhjen e kontratës ndërmjet bashkisë finiq dhe shoqerisë Vodafone Albania sha, si dhe miratimin e kontratës tip dhe formatit të saj që do të përdoret për lidhjen e kësaj kontrate’’.Paraqitur nga Drejtoria Juridike dhe trajtimit ligjor të pronës

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).