2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

       2.1 – PËRBERJA DHE STRUKTURA
       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
       3.2 – RREGULLORJA E KB
   

8 – STATISTIKAT VENDORE