Ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος, σήμερα 1 Οκτωβρίου 2022, με αφορμή την “Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης ηλικίας”

Ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος, σήμερα 1 Οκτωβρίου 2022, με αφορμή την “Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης ηλικίας”🧓 πραγματοποίησε μια σεμνή εκδήλωση, με σεβασμό και την οφειλόμενη τιμή,🌻 αφιερωμένη στους πρεσβύτερους, ευρυμαθεις, οι οποίοι πρόσφεραν στον τόπο μας. Εκφράζοντας τα ειλικρινή του αισθήματα απέναντι στους συνανθρώπους μας, που διανύουν την Τρίτη ηλικία με υπερηφάνεια, αφουγκράζοντας τους προβληματισμούς τους σε όλα τα επίπεδα.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, sot më 1 tetor 2022, me rastin e “Ditës Botërore të të moshuarve” 🧓 zhvilloi një takim modest, me respekt dhe nderim, 🌻 kushtuar të moshuarve, në shënjë mirënjohjeje ndaj kontributit të çmuar që ata i ofruan vendlindjes sonë. Duke shprehur ndjenjat e tij të sinqerta ndaj bashkëqytetarëve tanë, të cilët po e kalojnë moshën e tretë me krenari, duke dëgjuar shqetësimet e tyre në të gjitha nivelet.

Δωρεά 100 πράσινων κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων προς τους δήμους Φοινικαίων και Δρόπολης, προσέφερε ο δήμαρχος Αγιάς Λάρισας

#Δωρεά 100 πράσινων #κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων προς τους δήμους #Φοινικαίων και #Δρόπολης, προσέφερε ο δήμαρχος Αγιάς Λάρισας, κ.Αντώνης Γκουντάρας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγιεινή σε ελεύθερους χώρους και η περιβαλλοντική διαχείριση.Ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, μετέφερε τις ευχαριστίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν έλειψε να #ευχαριστήσει προσωπικά τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, κ.Δημήτριο #Σαχαρίδη για την συμβολή του και τους δήμαρχο Αγιάς, κ.Αντώνη #Γκουνταρα, καθώς και την Π.Ε.Δ #Θεσσαλίας, για την πολύτιμη δωρεά τους.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

U dhuruan 100 #kosha të gjelbër për grumbullimin e mbetjeve të përziera urbane për bashkitë #Finiq dhe #Dropull, dorëzuar nga kryetari i bashkisë së Agias Larissa, Z. Antonis Gountaras, me mbështetjen e Unionit Rajonal të Bashkive të Thesalisë. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve, me qëllim sigurimin e higjenës publike në hapësirat e lira dhe menaxhimin dhe mbajtjen pastër të mjedisit. Kryetari i Bashkisë së Finiqit z.Kristo Kiço përcolli falenderimet e komunitetit vendas, ndërsa nuk mungoi të falenderojë personalisht Konsullin e Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër z.Dimitrios Sacharidis për kontributin e tij , kryetarin e bashkisë së Agias z. Antonis Gountaras, si dhe P.E.D # i Thesalisë, për donacionin e tyre të vyer.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1️⃣Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2️⃣Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.07.07.2022.3️⃣Πληροφορίες: α- Έκθεση ετοιμότητας σχολικών εγκαταστάσεων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023.Αναφορά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας, Τουρισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.4️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/22.09.2022, απόφασης «Για ορισμένες προσθήκες και αλλαγές στον προϋπολογισμό του δήμου Φοινικαίων για το έτος 2022». -Υποβλήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών.5️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/22.09.2022 απόφασης «Σχετικά με την αλλαγή της επιφάνειας που μισθώθηκε για 99 χρόνια καθώς και την αλλαγή της σύμβασης που συνήφθη μεταξύ του δήμου Φοινικαίων και του δημότη Βασίλη Μπάμπη, κοινότητα Βρυώνι. – Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Χωρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. 6️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33-34-35/22.09.2022,απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας.7️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36-37/ 22.09.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής βοήθειας για την χρονική περίοδο 01-31/07/2022 και 01-31/08/2022».-Παρουσιάστηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.8️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38 /22.09.2022 απόφασης «Περί απονομής του τίτλου «Επίτιμος Δημότης» στον γιατρό κ. Παύλο Καλόγερο -Υποβλήθηκε μετά από πρόταση της Σοσιαλιστικής ομάδας συμβούλων.9️⃣Με την σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου περί πρότασης του Σοσιαλιστικού κόμματος ο Δήμος Φοινικαίων απευθύνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αυλώνας για την απονομή του τίτλου «Επίτιμος Δημότης της Περιφέρειας Αυλώνας» , στον μηχανικό Προκόπη Κυργιάκη από την κοινότητα Γιαννιτσάτι.🔟 Έγκριση της υπ’αριθμ.40/22.09.2022 απόφασης << Περί απονομής του Τίτλου “Επίτιμος Δημότης” στην Πρέσβη κα Σοφία Φιλιππίδου. -Υποβλήθηκε μετά από πρόταση του Δημάρχου Φοινικαιων.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1️⃣Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.2️⃣Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillitbashkiak të datës 07/07/2022.3️⃣Informacione: a- Raport mbi gatishmërinë e objekteve shkollore me rastin e fillimit të vitit tëri mësimor 2022-2023.-Raporton drejtoria e Shërbimit Social,Turizmit,Arsimit,Rinisë dhe Sporteve.4️⃣Miratimi i vendimit nr. 31 datë 22 /09/2022,”Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin ebashkisë Finiq për vitin 2022”.-Paraqitur nga drejtoria e Financës.5️⃣Miratimi i vendimit nr. 32 datë 22 /09/2022,”Për ndryshimin e sipërfaqes së tokës tëdhënë me qira për 99 vjet si dhe ndryshimin e kontratës lidhur ndërmjet komunës Finiq dhe shtetasitVasil Babi fshati Vrion’.-Paraqitur nga drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.6️⃣Miratimi i vendimit nr.33,34,35 datë 22/09/2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike ngatë ardhurat e bashkisë për muajin Korrik- Gusht-Shtator 2022”.-Paraqitur nga drejtoria e Shërbimit Social.7️⃣Miratimi i vendimit nr.36,,37 datë 22/09/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike përperiudhën 01-31/07/2022, muaji Korrik si dhe për periudhën 01-31/08/2022 muaji Gusht 2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.8️⃣Miratimi i vendimit nr.38 datë 22/09/2022 “Për dhënjen e titullit “Qytetar Nderi iBashkisë” mjekut z. Pavllo Kallojeri.-Paraqitur me propozim të grupit Socialist të këshilltarëve.9️⃣Dhënjen e dakortësisë së këshillit bashkiak propozimit të subjektit politik Dega PartiaSocialiste Bashkia Finiq drejtuar këshillit të Qarkut Vlorë për dhënjen e titullit “Qytetar Nderi iQarkut Vlorë inxhinjerit Prokop Qirjaqi nga fshati Janicat.-Paraqitur kërkesa nga këshilli i Qarkut Vlorë.🔟 Mitatimi i vendimit nr.40 datë 22/09/2022 “Për dhënjen e titullit”Qytetar Nderi i Bashkisë” ambasadores znj.Sofia Filippidou. -Paraqitur kërkesa nga Kryetari i Bashkisë.

Με δυο νέες_αίθουσες διδασκαλίας, χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, στο 9-χρονο σχολείο #Μεσοποτάμου.

Με δυο #νέες_αίθουσες🧑‍🏫διδασκαλίας, χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, στο 9-χρονο σχολείο #Μεσοποτάμου. Την ανακατασκευή και διαμόρφωση των αιθουσών ανέλαβε εξ ολοκλήρου η 🏦#RaiffeisenBank, μετά από παρέμβαση του δήμαρχου Φοινικαίων κ.Χρήστου Κίτσου, με επικεφαλή τον Γενικό Διευθυντή κ.#Christian_Canacaris, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την πράξη εθελούσιας προσφοράς προς την εκπαιδευτική μας κοινότητα. #Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Me dy klasa tërësisht të reja ra zilja e parë e vitit të ri shkollor në shkollën 9-vjeçare në Mesopotamit. Rikonstruksioni dhe ndërtimi i sallave të reja mësimore u financua tërësisht nga 🏦#Raiffeisen Bank, pas ndërhyrjes së kryetarit të bashkisë së Finiqit , z. Kristo Kiço, pranë Drejtorit të Përgjithshëm (CEO) , z. Christian Canacaris, të cilin e falënderojmë sinqerisht për kontributin e çmuar për komunitetin tonë arsimor.

Ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος είχε την τιμή να υποδεχτεί για δεύτερη φορά, τον δραστήριο Αντιπρόεδρο του Συλλόγου γερμανο-ελληνικής Φιλίας «Filia Velbert»

Ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος είχε την τιμή να υποδεχτεί για δεύτερη φορά, τον δραστήριο Αντιπρόεδρο του Συλλόγου γερμανο-ελληνικής Φιλίας «Filia Velbert», κο #Λάζαρο_Παπαϊωάννου, συνοδευόμενο από τον παιδίατρο, κ.Χαράλαμπο Ζήκο, προκειμένου να παραδώσουν #δωρεά📚 στα σχολεία και στα 🏥ιατρικά κέντρα της περιοχής. Εν συνεχεία, με προτροπή του κ.Κίτσου μετέβησαν στο 🧑‍⚕️ Νοσοκομείο των Αγίων Σαράντα, όπου παρέδωσαν πολύτιμο ιατρικό υλικό στους βουλευτή-πνευμονολόγο κ.Νίκο Κούρη και ορθοπεδικό κ.Λεύτερη Νίκα.ℹ️Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στην συνεχή και ανιδιοτελή στήριξη της #Filia_Velbert προς τον Δήμο μας, ο κ.Κίτσος προσέφερε συμβολικά ένα αναμνηστικό δώρο στον κ.Παπαϊωάννου και τον ευχαρίστησε εγκάρδια για την τεράστια ανθρωπιστική του προσφορά.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, pati nderin të presë për herë të dytë, nënkryetarin e Shoqatës së Miqësisë Gjermano-Greke “Filia Velbert”, z. #Lazaros_Papaioannou, i shoqëruar nga mjeku pediatër z. Charalambos Zikos, për të dorëzuar ndihma 📚 në shkolla dhe në 🏥 qendrat shëndetësore të bashkisë. Më pas, me kërkesën e zotit Kiço, ata shkuan në Spitalin 🧑‍⚕️ e Sarandës, ku i dorëzuan materiale të vlefshme mjekësore deputetit-pnemonologut z. Niko Kuri dhe ortopedit z. Lefter Nika. ℹ️Në shenjë mirënjohjeje për mbështetjen e vazhdueshme të shoqatës #Filia_Velbert për Bashkinë tonë, Z. Kiço i ofroi në mënyrë simbolike një dhuratë përkujtimore z. Papaioannou dhe e falënderoi përzemërsisht për kontributin e tij të madh humanitar.

Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων κ.Χρήστου Κίτσου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, η 95η τελετή υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των φονευθέντων, εξ αφορμής της εξέγερσης του Σωπικιου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων κ.Χρήστου Κίτσου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, η 95η τελετή υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των φονευθέντων, εξ αφορμής της εξέγερσης του Σωπικιου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Εν συνεχεία κατατέθηκαν στεφάνια στο αφιερωμένο μνημείο, σε ένδειξη σεβασμού προς όλους αυτούς, που με σθένος ψυχής αντιστάθηκαν στον κατακτητή.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në një atmosferë emocionuese dhe me prezencën e kryetarit të bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, u zhvillua të mërkurën, më 14 shtator, ceremonia përkujtimore me rastin e 95 vjetorit të revoltës së Sopiqotëve kundër agallarëve në Kishën e Shenjtë të Shën Thanasit në qëndër të fshatit Sopik. Më pas në monumentin e përkujtimor u vendosën kurora me lule, në shenjë respekti për të gjithë ata që rezistuan me guxim e vetëmohim.

Κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα βρέθηκαν σήμερα ο δήμαρχος Φοινικαιων κ.Χρήστος Κίτσος και ο βουλευτής-ιατρός κ.Νίκος Κουρης

Κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα βρέθηκαν σήμερα ο δήμαρχος Φοινικαιων κ.Χρήστος Κίτσος και ο βουλευτής-ιατρός κ.Νίκος Κουρης, οι οποίοι ευχήθηκαν στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς καλή σχολική χρονιά με υπομονή, επιμονή και δημιουργικότητα. Ο κ. Κίτσος από πλευράς του επεσήμανε την αρωγή του Δήμου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, συμβάλλοντας στην άμεση επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει, αντιμετωπίζοντας το με νηφαλιότητα και γνώμονα την ύψιστη προτεραιότητα όλων, τα παιδιά.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Pranë komunitetit arsimor ishin sot me rastin e fillimit të vitit shkollor kryetari i bashkisë së Finiqit z. Kristo Kiço dhe deputeti-mjeku z. Niko Kuri, të cilët u uruan nxënësve, mësuesve dhe prindërve një vit të mbarë shkollor me durim, këmbëngulje dhe kreativitet. Z. Kiço, nga ana e tij, vuri në dukje ndihmën e Bashkisë, brenda mundësive të saj, duke kontribuar në zgjidhjen e menjëhershme të çdo problemi që lind, duke e trajtuar me maturi dhe me prioritetin më të lartë arsimimin e fëmijëve tanë dhe duke bërë përpjekje maksimale për krijimin e kushteve të duhura infrastrukturore.

Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων επί το έργον, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων επί το έργον, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα αρμόδια συνεργεία καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προχώρησαν σε εντατικές παρεμβάσεις με σκοπό την αναβάθμιση των κτιριακών μονάδων, όπως εργασίες συντήρησης, ελαιοχρωματισμού, αλλά και καλλωπισμού. #Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Shërbimi Teknik i bashkisë së Finiqit ka punuar në mënyrë të vazhdueshme, pak para se të dëgjohet zilja e parë e vitit të ri shkollor. Duhet theksuar se gjatë gjithë verës, ekipet kompetente kanë kryer ndërhyrje intensive për përmirësimin e infrastrukturës ë godinave, si punime të mirëmbajtjes, lyerjes dhe përmirësimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme në të gjitha shkollat e bashkisë.

Χρωστάει πολλά η νέα γενιά σε αυτές τις πέτρες, κρύβονται ακόμη και σήμερα με την ακριβή τους πανοπλία κάτω από την γη των προγόνων μας, το Βελιάχοβο.

Χρωστάει πολλά η νέα γενιά σε αυτές τις πέτρες, κρύβονται ακόμη και σήμερα με την ακριβή τους πανοπλία κάτω από την γη των προγόνων μας, το #Βελιάχοβο. Διάσπαρτες στους πρόποδες του όρους #Κόκκινο_Λιθάρι. Περιμένουν να ανακαλύψουμε την μακραίωνη ιστορία τους, τους ματωμένους θρύλους. Παραμένουν αμίλητες, υπνοβατούν σε κάθε τους γωνιά οι επισκέπτες, αγγίζουν τους ψιθύρους ενός αρχαίου τείχους, τι κι αν ο ηλιάτορας τους χαμογελά, με σκανδαλώδη λάμψη. Μήπως ήρθε η στιγμή…, να αναμοχλεύσουμε το παρελθόν; Το ταξίδι μας ξεκινά, με αφετηρία την Διοικητική Μονάδα Μεσοποτάμου, μόλις #9χιλιόμετρα μακριά. Προσδεθείτε, ήγγικεν η ώρα!!!Ευχαριστούμε τον κ.Αλέξανδρο Γκίνο, για το 📸 φωτογραφικό υλικό. #Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Velahovë_ToKokino_Lithari🏛Këtyre gurëve u detyrohet shumë brezi i ri, ato fshihen edhe sot me armaturën e tyre me mjeshtëri nën tokën e të parëve tanë,në #Velahovë. E shpërndarë në rrëzë të malit #Kokino_Lithari. Ato presin që ne të zbulojmë historinë e tyre të lashtë, legjendat e tyre të vjetra. Ato mbeten të heshtura, vizitorët lëvizin në çdo cep, prekin pëshpëritjet e një muri të lashtë, ndërsa dielli shkëlqen, me një ndriçim të mahnitshëm. Ka ardhur momenti…, për të hulumtuar të shkuarën? Rrugëtimi ynë fillon, duke filluar me Njësinë Administrative Mesopotam vetëm pesë kilometra larg rrugës nacionale. Të angazhohemi, është momenti!!!Faleminderit @Alexandros Ginos, për materialin 📸 fotografik.

Ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος, είχε τη χαρά να επισκεφθεί την Αλβανοαγγλική αποστολή που διεξάγει αρχαιολογικές ανασκαφές στη Ντόμπρα.

Ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος, είχε τη χαρά να επισκεφθεί την Αλβανοαγγλική αποστολή που διεξάγει αρχαιολογικές ανασκαφές στη Ντόμπρα. Το έργο, το οποίο ονομάζεται «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή Βαγγαλάτι / Ντόμπρα, πεδιάδα την Λιβαδειάς και μεσαίακοιλάδα Παύλας», είναι μια συνεργασία της Ακαδημίας Αλβανολογικών Σπουδών -Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Το αρχαιολογικό έργο στοχεύει στον εμπλουτισμό των δεδομένων που έχουμε για την περιοχή αυτή, καθώς θεωρείται ότι εκτός από την οχυρωματική κατοικία του τύπου Αρχαία Έπαυλη του 4 ου -3 oυ αιώνα π.Χ., η περιοχή είχε ευρύτερη χρήση.Η Αρχαία Έπαυλη στο χωριό Ντόμπρα, είναι ένα πολιτιστικό μνημείο, το οποίο είναι εύκολα επισκέψιμο καθώς βρίσκεται μόλις 20 μέτρα μακριά από την εθνική οδό Μαυρομάτι-Λιβαδειά.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i Bashkisë Finiq z. Kristo Kiço, kishte kënaqësinë të vizitonte ekspeditën Shqiptaro-Angleze që po kryen gërmime arkeologjike në Dobër. Projekti i cili titullohet ‘Kërkimearkeologjike në zonën Vagalat/Dobra, fusha e Livadhjasë dhe lugina e mesme e Pavllës’ është një bashkëpunim i Akademisë së Studimeve Albanologjike- Institutit të Arkeologjisë dhe i Universitetit të Oksfordit. Projekti arkeologjik, synon në pasurimin e të dhënave që kemi për atë zonë, pasi mendohet se përveç banesës së fortifikuar të tipit Vile Antike e shek. të IV- III p. e sonë, zona ka patur përdorim më të gjerë.Vila Antike në fshatin Dobër, është një monument kulture, ku lehtësisht mund të vizitohet pasi ndodhet vetëm 20m larg rrugës naciolane Qafbotë-Livadhja.