2 – Bashkia dhe shoqëria civile

3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës