Σύμφωνα με το έργο MileStone III, ένα έργο που συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020», έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του Εθνογραφικού και Πειραματικού Μουσείου στη Λιβαδειά. Οι εργασίες της εγκατάστασης θα διαρκέσουν 7 μήνες, ενώ η συνολική αξία της επένδυσης είναι 3344962,2 Lekë με ΦΠΑ.Το μουσείο αυτό, έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει τις παραδόσεις της κοινότητάς μας μέσα από την υλική και άυλη κληρονομιά, με εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα, μέσα από εικονικές παραστάσεις και δραστηριότητες. Το οποίο βέβαια, δεν θα τεθεί μόνο στην υπηρεσία της κοινότητας, αλλά και στην υπηρεσία της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσω του τουρισμού.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në zbatim të projektit MileStone III, projekt i përfituar nga Programi Evropian Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” kanë filluar punimet për ndërtimin e objektit ‘Muzeu Etnografik- Experiantal’ në Livadhja. Punimet e objektit do të zgjasin 7- muaj, ndërsa vlera totale e investimit është 3344962.2 Lekë me TVSH.Ky muze është ideuar që të nxjeri në pah traditat e komunitetit tonë nëpërmjet trashegimisë materiale dhe jo materiale, me një karakter edukativ dhe experiantel, përmes aktiviteteve dhe shfaqjeve virtuale. Kjo, jo vetëm në shërbim të komunitetit, por dhe në shërbim të zhvillimit të ekonomisë lokale nëpërmjet turizmit.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).