LENDA: NJOFTIM TENDERI

TENDER I HAPUR LOKAL ME SHPALLJE
INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2

Projekti SOLIS – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy.

Numri i references: 03

Bashkia e Finiqit synon të lidhë kontratë me subjekte të interesuara për të dhënë ofertën e tyre teknike dhe financiare për Tenderin INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2, SOLIS PROJECT – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy, projekt i financuar me fonde të Komunitetit Europian, Programi Greqi-Shqiperi 2014 -2020.

Dosja e plotë e tenderit është e vlefshme në Bashkinë Finiq në CD – Rom dhe mund të tërhiqet nga të gjitha kompanitë apo konsortiumet e kompanive që janë të interesuara për të marrë pjesë në këtë tender. Termat e Referencës dhe instruksionet e tenderit do të publikohen në faqen zyrtare të Bashkisë Finiq, faqen zyrtare të AULEDA-s Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal ekspert I jashtem i bashkise Finiq si dhe media lokale.

Afati për paraqitjen e shprehjeve të interesit është data 29 Tetor 2021 ora 16:00.
Informacion shtesë sqarime/pyetje do të publikohen në website nga Autoriteti Kontraktues si dhe nga personi përgjegjës për zhvillimin e tij.
Ilir Papa
Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355 67 577 4727
E-mail: [email protected], [email protected]

A.c2_contractnotice_en.pdf

d4b_itt_en_instruksionet_e_tenderit

terms_of_references

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).