Po kryhet regjistrimi fillestar i pyjeve dhe kullotave në pronësi të Bashkisë Finiq me ane te VKM 684/2020.
Ju lutemi të konsultoheni me këtë informacion pranë zyrës së afishimit publik në ambientet e Bashkisë Finiq (njësitë vendore përkatëse).
Nese posedoni dokumenta pronesie te llojit “pyll” dhe “kullote”, ju lutemi paraqituni me nje kopje te dokumentave prane kesaj zyre per te kryer verifikimet e nevojshme.

received_544180566521025

received_884056495717055

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).