Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου και την παρουσία του δημάρχου Φοινικαίων κου Χρήστου Κίτσου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ. 17.02.2022.3-Έκθεση για την κατάσταση και τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, άρδευσης-αποστράγγισης και της κατάστασης διαχείρισης δασών και βοσκοτόπων. (Παρουσιάστηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων).4-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης οριστικών ανώτατων ορίων του μεσοπρόθεσμου Προϋπολογισμού του Δήμου Φοινικαίων για την χρονική περίοδο 2023-2025». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών).5-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης ιδιωτικής δασικής διαχείρισης». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων).6- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/24.03.2022 απόφασης «Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022″.(Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).7- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/24.03.2022 απόφασης «Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του δήμου για τον μήνα Μάρτιο του 2022″. (Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).8-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης της χρονικής περιόδου 01-28.02.2022». (Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).9- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης έναρξης διαδικασιών εκτίμησης της τεχνικής κατάστασης και της οικονομικής αξίας για τα μεταφορικά μέσα, ιδιοκτησίας του Δήμου Φοινικαίων. (Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Νομικών).10-Έγκριση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση του νέου δικαστικού χάρτη.11-Έγκριση της υπ’αριθμ.13/ 24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης διάθεσης του εργοταξίου, του μνημείου μαρτύρων της κοινότητας Λιβαδειάς». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Χωρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού).

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit do të zhvillohet mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillit bashkiak të datës 17/02/2022. 3-Raport mbi situatën dhe problematikat e sektorit të bujqësisë,bordit të kullimit si dhe situata e administrimit të pyje e kullota. -Informon drejtoria e bujqësisë,bordit të kullimit, pyje kullota. 4-Miratimi i pr/vendimit nr.7datë 24/03/2022,”Për miratimin e Tavaneve Përfundimtare të programit Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë Finiq për periudhën 2023-2025”. -Paraqitur nga drejtoria e Financës. 5-Miratimi i pr/vendimit nr.8 datë 24/03/2022,” Miratimi i Planit të Mbarështrimit të pyllit privat”. -Paraqitur nga drejtoria e bujqësisë,shërbimit veterinar,ujitjes-kullimit, pyje dhe kullota. 6-Miratimi i pr/vendimit nr.9 datë 24/03/2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Shkurt 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 7-Miratimi i pr/vendimit nr.10 datë 24/03/2022,’Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Mars 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 8-Miratimi i pr/vendimit nr.11datë 24/03/2022, “Miratimi i ndihmës ekonomike për periudhën 01-28/02/2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 9- Miratimi i pr/vendimit nr.12 datë 24/03/2022,”Për miratimin e nisjes së procedurave të vlerësimit të gjendjes teknike dhe vlerës kontabël për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë Finiq. -Paraqitur nga drejtoria juridike. 10-Miratimi i një rezolute të Këshillit bashkiak drejtuar Këshillit të Ministrave mbi rishikimin e hartës së re gjyqësore. 11-Miratimi i pr/vendimit nr.13 datë 24/03/2022,”Pëe miratimin e vënjes në dispozicion të sheshit të ndërtimit të lapidarit përkujtimior të dëshmorëve të fshatit livadhja”. -Paraqitur nga drejtoria e Zhvillimit dhe planifikimit të Territorit.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).