Στην υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων που θα βοηθήσουν κυρίως τον αγροτικό τομέα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα λειψυδρίας προχώρησε το αρμόδιο τμήμα, το τελευταίο διάστημα στα δίκτυα ΚΚ3, Μ1, με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων -δίκτυα τα οποία δεν είχαν καταστεί λειτουργικά για πάρα πολλά χρόνια. Ενώ παράλληλα διενεργούνται εντατικοί καθαρισμοί των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων σε πολλές περιοχές του Δήμου, για την εκμετάλλευση του νερού και την ορθή διαχείριση του. Με στόχο την διασφάλιση, του γεωργικού εισοδήματος κάθε παραγωγού, αποφέροντας σημαντικά οφέλη, αλλά και πλεονεκτήματα στον νευραλγικό – πρωτογενή αυτό τομέα.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në realizimin e projekteve të përmirësimit të tokës që do të ndihmojnë kryesisht sektorin e bujqësisë për t’u përballur me problemin e mungesës së ujit, drejtoria e bujqësisë ka vijuar punën së fundi në kanalet ujitëse KK3, M1, me burime të vet bashkisë Finiq – rrjete që nuk ishin bërë funksionale për shumë vite. Njëkohësisht, kryhet pastrimi intensiv i rrjeteve ekzistuese të vaditjes në shumë zona të Bashkisë, për shfrytëzimin e ujit dhe menaxhimin e duhur të tij. Për të siguruar të ardhura nga bujqësia për fermerët e zonës, duke sjellë përfitime të konsiderueshme, por edhe avantazhe në këtë sektor vendimtar – primar.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).