Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.28.04.2022. 3-Ανάλυση απολογισμού του 1ου τετραμήνου της οικονομικής δραστηριότητας του δήμου. -Υποβλήθηκε από το τμήμα οικονομικών. 4 – Έγκριση υπ’ αριθμ. 18 από 02/06/2022 απόφασης του σχεδίου «Περί έγκρισης καταλόγου βοσκοτόπων/δασικών εγκαταστάσεων προς βοσκή για την καλοκαιρινή-χειμερινή περίοδο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Νομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Γεωργίας, Αποστράγγισης και Βοσκοτόπων Δασών. 5-Έγκριση της υπ αριθμ. 19/02.06.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας από τα έσοδα του δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2022». -Υποβλήθηκε από τη διεύθυνση κοινωνικής υπηρεσίας. 6-Έγκριση της υπ αριθμ. 20/02.06.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας περιόδου 01-30 / 04/2022, Απρίλιος 2022». -Υποβλήθηκε από το γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας. 7-Έγκριση της υπ αριθμ. 21/02.06.2022 απόφασης, «Περί έγκρισης προγράμματος εργασιών για την πρόληψη και διαχείριση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις και βοσκότοπους του δήμου Φοινικαίων για το 2022». – Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων. 8-Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης παρακολούθησης του δήμου Φοινικαίων για το 12μηνο του 2022. -Υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και τη Διεύθυνση Οικονομικών. 9-Έγκριση της υπ αριθμ. 22/02.06.2022 απόφασης «Περί έναρξης διαδικασιών απαλλοτρίωσης πρώην παλιού δημοσίου (mapo) κτιρίου, δημόσιου συμφέροντος για ανέγερση ενός κέντρου αναψυχής στην πλατείας της κοινότητας Φοινίκης» . -Υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού και τη Νομική Διεύθυνση. 10-Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 302/11.05.2022 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση περιφερειακών επιχειρήσεων

ύδρευσης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillit bashkiak të datës 28/04/2022. 3-Analizë e raportit të 4-mujorit të veprimtarisë financiare të bashkisë. -Paraqitur nga drejtoria e financës. 4–Miratimi i pr/vendimit nr.18 datë 02/06/2022,”Për miratimin e listës së objekteve kullosore/pyjore të gatshme për kullotje për sezonin veror-dimëror 2022”. -Paraqitur nga drejtoria Juridike dhe drejtoria e bujqësisë, kullimi si dhe pyje kullotave. 5-Miratimi i pr/vendimit nr.19 datë 02/06//2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Prill 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 6-Miratimi i pr/vendimit nr.20 datë 02/062022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-30/04/2022, muaji Prill 2022”. -Paraqitur nga zyra e shërbimit social. 7-Miratimi i pr/vendimit nr. 21 datë 02/06/2022.”Për miratimin e programit të punës për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor e kullosor bashkia Finiq 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e bujqësisë,ujitjes dhe kullimit . 8-Diskutim dhe miratim i raportit të monitorimit të bashkisë Finiq për 12 mujorin e vitit 2022. -Paraqitur nga Drejtoria e Përgjithëshme e Buxhetit si dhe drejtoria e financave vendore 9-Miratimi në parim të pr/vendimit nr.22 datë 02/06/2022,”Për fillimin e procedurave të shpronësimit të ish mapos së vjetër Finiq për interes publik për ndërtimin e një sheshi rekreativ në qendër të fshatit Finiq’. -Paraqitur nga drejtoria e zhvillimit dhe planifikimit të territorit si dhe drejtoria juridike. 10-Njohje me vendimin e Keshillit të Ministrave nr.302 datë11.05/2022,për krijimin e ndërmarjeve rajonale të ujësjellësve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).