Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου για το 2022, υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 17.02.2022, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/17.02.2022, απόφασης “Περί ορισμένων προσθηκών και αλλαγών στην απόφαση υπ’αριθμ.50/15/12/2021 του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2021”.(Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών).3-Έγκριση της υπ’ αριθμ.2/17.02.2022, απόφασης “Περί Προϋπολογισμού του δήμου Φοινικαίων για το έτος 2021”.(Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών).4- Έγκριση της υπ’ αριθμ.3/17.02.2022,απόφασης “Περί απομάκρυνσης μελισσοκομείου από την κοινότητα Μεμόραχη με αρ.περ. 2650 και αρ. ακινήτου 579/6, δημόσιας περιουσίας”. (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων).5- Συζήτηση και έγκριση του αιτήματος που υποβλήθηκε στον γραμματέα του συμβουλίου από τους κατοίκους της κοινότητας Ραχούλας, Διοικητικής Ενότητας Αλύκου.7-Έγκριση της υπ’αριθμ.5/17.02.2022, απόφασης “Περί παροχής οικονομικής βοήθειας για τον Ιανουάριο του 2022”.(Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας). 8-Έγκριση της υπ’αριθμ.6/ 17.02.2022, απόφασης «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας από τα έσοδα του Δήμου για τον Ιανουαρίου του 2022».(Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).9-Συζήτηση της επιστολής του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας με αρ.950 ημ.28.01.2022, ‘’Για τη Μεταρρύθμιση στον Τομέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης’’.

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit do të zhvillohet mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite:1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.2-Miratimi i pr/vendimit nr.1 datë 17.02.2022,” Mbi disa shtesa dhe ndryshime në vendiminnr.50 datë 15/12/2021të buxhetit të bashkisë për vitin 2021”. (Paraqitur nga drejtoria e Financës).3-Miratimi i pr/vendimit nr. 2 datë 17.02.2022,” Miratimi i Buxhetit faktit të bashkisë Finiq përvitin 2021”. (Paraqitur nga drejtoria e Financës).4- Miratimi i pr/vendimit nr. 3 datë 17.02.2022, “Mbi largimin e parkut të bletarisë në fshatinMemoraq me zk.2650 dhe nr. Pasurie 579/6, pronë shtet,shesh”.(Paraqitur nga drejtoria e bujqësisë,Shërbimit veterinar,Ujitjes-kullimit si dhe pyje kullota).5- Diskutim dhe miratim i kërkesës së paraqitur pranë sekretarit të këshillit të banorëve të fshatit Rahullë, Njësia Administrative Aliko.7-Miratimi i pr/vendimit nr.5 datë 17.02.2022, “ Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike pë muajinJanar 2022”. (Paraqitur nga zyra e shërbimit Social).8-Miratimi i pr/vendimit nr.6 datë 17.02.2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Janar 2022”. (Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social).9-Diskutimi i shkresës së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës me nr.950 datë 28/01/2022, Mbi Reformën në Sektorin e Ujësjellës Kanalizime.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).