Ο Δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρίστος Κίτσος και το επιτελείο του, υποδέχθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δήμου, εκπροσώπους της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (JTS) του προγράμματος IPA CBC Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020 και εκπροσώπους από την Κρατική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Βοήθειας (SASPAC) για επιτόπια επίσκεψη για τα έργα που έχει επωφεληθεί ο Δήμος στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA CBC Ελλάδας-Αλβανίας 2014-2020. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε η πρόοδος και τα περαιτέρω βήματα στην υλοποίηση των έργων Rythm, Milestones II, Milestones III και SOLIS. Οι αρχές του προγράμματος, είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούν τις επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οποίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης ή έχουν ολοκληρωθεί.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i Bashkisë Finiq z. Kristo Kiço dhe stafi i tij, ka pritur në ambientet e bashkisë, përfaqësues nga Sekretariati Teknik I Përbashkët (JTS) i programit IPA CBC Greece-Albania 2014-2020 si dhe përfaqësues nga Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC) për një on the spot visit për projektet që bashkia ka përfituar në kuadër të Programit IPA CBC Greece-Albania 2014-2020. Në këtë takim u diskutua ecuria dhe hapat e mëtejshme në zbatimin e projekteve Rythm, Milestones II, Milestones III dhe SOLIS. Autoritetet e programit kishin dhe mundësine të vizitojnë nga afër investimet në kuadër të programit, të cilat janë në fazë zbatimi ose të përfunduara.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).