Ligji nr. 9287, datë 07.10.2004
PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT SHTESË TË KONVENTËS “PËR MBROJTJEN E INDIVIDËVE NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN AUTOMATIK TË TË DHËNAVE PERSONALE NGA ORGANET MBIKËQYRËSE DHE FLUKSI NDËRKUFITAR I TË DHËNAVE”
Ligji nr. 9287, datë 07.10.2004

Ligji nr. 9288, datë 07.10.2004
PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS “PËR MBROJTJEN E INDIVIDËVE NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN AUTOMATIK TË TË DHËNAVE PERSONALE”
Ligji nr. 9288, datë 07.10.2004

Ligji nr. 10 129, datë 11.05.2009
Ligji për Gjëndjen Civile

Ligji nr. 9367, datë 07.04.2005
Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesave

Ligji nr. 9049, datë 10.04.2003
Ligji për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive

Ligji për Numrin e Identitetit të Shtetasve
Ligji nr. 9851, datë 10.10.2002

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut
Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut

Kodi Penal
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë

Kushtetuta
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010
Ligji për Kundravajtjet Administrative

Ligji nr. 60/2016
PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

Deklarata Universale
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut

Ligji për Arkivat
Përmbledhja Ligjore e Ligjit nr. 9154 për arkivat

Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik
Ligji 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”

Ligji për ndarjen administrative – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë
Ligji_115_2014 “Për ndarjen administrative- territoriale”

Ligji Për Koncesionet dhe Partneriteti Publik Privat
Ligji Nr.125/2013- “Për Koncesionet dhe partneriteti Publik Privat” përditësuar

Ligj nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”
Ligji për të drejtën e informimit

Ligji-Nr.-9643-datë-20.11.2006 Prokurimit_Publik
Ligji për Prokurimin Publik

Ligj nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me Ligjin nr. 48/2012
“PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i përditësuar
Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i përditësuar

Ligji 9131 “Për rregullat e etikës në administratën publike”
Ligji 9131 “Për rregullat e etikës në administratën publike”

Ligji 139 / 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
Ligji 139 / 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”

Ligji 152 2013 30.05.2013 me ndryshimet
Ligji për Nëpunësin Civil

LIGJ 9632 “Për Taksat Vendore”, i ndryshuar
LIGJ 9632 “Për Taksat Vendore”, i ndryshuar

Kodi i Procedurave Administrative
Kodi i Procedurave Administrative

Kodi i Punës 2016
Kodi i Punës 2016