Τα θερμοκήπια, της κοινότητας Καραχάτζι, επισκέφθηκε ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος.

Τα θερμοκήπια, της κοινότητας Καραχάτζι, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος, για να συνομιλήσει κατ ιδίαν με τους παραγωγούς. Ο κ.Κίτσος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα παραγόμενα είδη, τις δραστηριότητες, τα προβλήματα, αλλά και παράλληλα τις προοπτικές ανάδειξης, προβολής και συνεισφοράς προκειμένου να εξεταστούν νέοι τρόποι βοήθειάς από την Δημοτική Αρχή. Από πλευράς τους οι παραγωγοί ευχαρίστησαν εγκάρδια τον δήμαρχο για το ειλικρινές του ενδιαφέρον, ενώ οι καλλιεργητές της φημισμένης ντομάτας-της περιοχής, δεν έλειψαν να αναφέρουν την ικανοποίηση τους για την παραγωγική φετινή χρονιά.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Serat e komunitetit Karahaxh ka vizituar mëngjesin e sotëm kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, për të biseduar nga afër me prodhuesit. Z. Kiço pati mundësinë të informohet për artikujt e prodhuar, aktivitetin, problemet, por edhe perspektivat e zhvillimit , si dhe u diskutua për të shqyrtuar mundësitë e ndihmës nga Autoriteti Bashkiak. Nga ana e tyre, prodhuesit falënderuan përzemërsisht kryetarin e bashkisë për interesimin e sinqertë dhe diskutimin e problemeve, ndërsa kultivuesit e zonës së famshme të domates, nuk munguan të shprehin kënaqësinë e tyre për prodhimin e sivjetshëm por edhe vështirësitë e krijuara nga kriza ekonomike mbarëbotërore.

PËR MIRATIMIN E FILLIMIT TË PROÇEDURAVE PËR SHPRONËSIM TË ISH MAPOS SË VJETËR FINIQ, PËR INTERES PUBLIK, PËR NDËRTIMIN E NJË SHESHI REKREATIV NË QENDËR TË FSHATIT FINIQ

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika I, nënpika I.I, shkronja (b), nënpika 1.2 shkronja “c” nenit 23, pika 6, nenit 54, shkronja “e” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit 7895, “Kodi Civil i Republikës së Shqiperisë”, të ndryshuar, ligjit nr. 8743, date 22.2.200 I “Për pronat e paluajtshme të shtetit”,të ndryshuar, ligjit nr. Nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, të ndryshuar, ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, me propozimin e Kryetarit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak,në mbledhjen e tij të datës 02/06/2022:

VENDOSI:

  1. Miratimin  në parim të fillimit të proçedurave për shpronësim të ish mapos së vjetër Finiq, për interes publik, për ndërtimin e një sheshi rekreativ në qendër të fshatit Finiq.
  • Ngarkimin e Drejtorisë Juridike,Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit si dhe Drejtoria e Shërbimeve, pranë Bashkisë Finiq, për vazhdimin e procedurave ligjore për zbatimin e këtij Vendimi.
  • Ky Vendim hyn në fuqi pas Miratimit nga Prefekti i Qarkut Vlorë.

Πραγματοποιήθηκε , η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02/06/2022.

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.28.04.2022. 3-Ανάλυση απολογισμού του 1ου τετραμήνου της οικονομικής δραστηριότητας του δήμου. -Υποβλήθηκε από το τμήμα οικονομικών. 4 – Έγκριση υπ’ αριθμ. 18 από 02/06/2022 απόφασης του σχεδίου «Περί έγκρισης καταλόγου βοσκοτόπων/δασικών εγκαταστάσεων προς βοσκή για την καλοκαιρινή-χειμερινή περίοδο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Νομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Γεωργίας, Αποστράγγισης και Βοσκοτόπων Δασών. 5-Έγκριση της υπ αριθμ. 19/02.06.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας από τα έσοδα του δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2022». -Υποβλήθηκε από τη διεύθυνση κοινωνικής υπηρεσίας. 6-Έγκριση της υπ αριθμ. 20/02.06.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας περιόδου 01-30 / 04/2022, Απρίλιος 2022». -Υποβλήθηκε από το γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας. 7-Έγκριση της υπ αριθμ. 21/02.06.2022 απόφασης, «Περί έγκρισης προγράμματος εργασιών για την πρόληψη και διαχείριση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις και βοσκότοπους του δήμου Φοινικαίων για το 2022». – Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων. 8-Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης παρακολούθησης του δήμου Φοινικαίων για το 12μηνο του 2022. -Υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και τη Διεύθυνση Οικονομικών. 9-Έγκριση της υπ αριθμ. 22/02.06.2022 απόφασης «Περί έναρξης διαδικασιών απαλλοτρίωσης πρώην παλιού δημοσίου (mapo) κτιρίου, δημόσιου συμφέροντος για ανέγερση ενός κέντρου αναψυχής στην πλατείας της κοινότητας Φοινίκης» . -Υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού και τη Νομική Διεύθυνση. 10-Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 302/11.05.2022 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση περιφερειακών επιχειρήσεων

ύδρευσης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillit bashkiak të datës 28/04/2022. 3-Analizë e raportit të 4-mujorit të veprimtarisë financiare të bashkisë. -Paraqitur nga drejtoria e financës. 4–Miratimi i pr/vendimit nr.18 datë 02/06/2022,”Për miratimin e listës së objekteve kullosore/pyjore të gatshme për kullotje për sezonin veror-dimëror 2022”. -Paraqitur nga drejtoria Juridike dhe drejtoria e bujqësisë, kullimi si dhe pyje kullotave. 5-Miratimi i pr/vendimit nr.19 datë 02/06//2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Prill 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 6-Miratimi i pr/vendimit nr.20 datë 02/062022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-30/04/2022, muaji Prill 2022”. -Paraqitur nga zyra e shërbimit social. 7-Miratimi i pr/vendimit nr. 21 datë 02/06/2022.”Për miratimin e programit të punës për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor e kullosor bashkia Finiq 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e bujqësisë,ujitjes dhe kullimit . 8-Diskutim dhe miratim i raportit të monitorimit të bashkisë Finiq për 12 mujorin e vitit 2022. -Paraqitur nga Drejtoria e Përgjithëshme e Buxhetit si dhe drejtoria e financave vendore 9-Miratimi në parim të pr/vendimit nr.22 datë 02/06/2022,”Për fillimin e procedurave të shpronësimit të ish mapos së vjetër Finiq për interes publik për ndërtimin e një sheshi rekreativ në qendër të fshatit Finiq’. -Paraqitur nga drejtoria e zhvillimit dhe planifikimit të territorit si dhe drejtoria juridike. 10-Njohje me vendimin e Keshillit të Ministrave nr.302 datë11.05/2022,për krijimin e ndërmarjeve rajonale të ujësjellësve.

«Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού»

Εξ αφορμής της «Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού», ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος και ο διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δερόπολης εύχηθηκαν από κοντά σε όλα τα παιδιά, τα οποία αναμφισβήτητα αποτελούν το ελπιδοφόρο μέλλον του τόπου μας, Χρόνια Πολλά. Ενώ συγχρόνως ο κ.Κίτσος εθέσε ως ύψιστη προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, σε κάθε πτυχή της ανάπτυξης τους. Να υπενθυμίσουμε ότι η 1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα του παιδιού το 1925 από τη Παγκόσμια Συνέλευση για την ευημερία του παιδιού της Γένοβας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Me rastin e “Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve ”, kryetari i Bashkisë Finiq z.Kristo Kiço dhe drejtori i ZVA Finiq-Dropull z.Ziso Luci i uron atyre që përbëjnë të ardhmën shpresëdhënëse, të gjithë fëmijëve,Gëzuar Festën. Në të njëjtën kohë z.Kiço vendos prioritet të lart në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në çdo aspekt te zhvillimit të tyre. Data 1 qershor është caktuar si ditë ndërkombëtare e fëmijëve ne 1925 nga Asambleja Ndërkombëtare për mirëqenien e fëmijëve të Gjenevës.

Η ομάδα των καλλιτεχνών UrbanAct.gr, έδωσε χρώμα στο σχολικό κτίριο της Λιβαδειάς.

Στα πλαίσια της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού, η ομάδα των καλλιτεχνών UrbanAct.gr, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, έδωσε χρώμα στο σχολικό κτίριο της Λιβαδειάς, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους στην τέχνη του γκράφιτι. Ο δήμος Φοινικαίων νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει την πρέσβη κα Σοφία Φιλιππίδου, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο κ. Δημήτριο Σαχαρίδη για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους καθώς και τον εκπρόσωπο της καλλιτεχνικής ομάδας UrbanAct.gr, κ. Κυριάκο Ιωσηφίδη, για της μοναδικής έμπνευσης τοιχογραφίες (graffiti).

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në kuadër të Javës së Kulturës Greke, ekipi i artistëve UrbanAct.gr, nën kujdesin e Ambasadës Greke në Tiranë, i dha ngjyrë godinës së shkollës në Livadhja, duke shpalosur talentin e tyre në artin e pikturës graffiti. Bashkia e Finiqit shpreh falënderimin e veçantë për Ambasadoren Znj. Sofia Filippidou dhe Konsullin e Përgjithshëm në Gjirokastër Z. Dimitris Sacharidis për iniciativën e shkëlqyer si dhe përfaqësuesin e grupit artistik të UrbanAct.gr, z. Kyriakos Iosifidis, për muralet (grafitet) frymëzuese unike.

Πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου 2022, εκπαιδευτικές δράσεις, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Κατίνα Παππά”.

Με την ευγενική συμβολή της Νεολαίας Λεσινίτσας, πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου 2022, εκπαιδευτικές δράσεις, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Κατίνα Παππά”, στην Λιβαδειά -που πλέον εξελίσσεται αναμφίβολα σε κοιτίδα πολιτισμού για την περιοχή. Στην πιλοτική παρουσίαση συμμετείχαν επιτυχώς μαθητές του 9-χρονου σχολείου Λιβαδειάς, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στο χρόνο μέσω του πολιτιστικού φορέα Culture and Prosperity sce, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και μουσικών ερεθισμάτων γύρω από την ελληνική μουσική παράδοση.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Me kontributin dashamirës të Rinisë së Leshnicës, më 27 maj 2022, u zhvilluan aktivitete edukative në Qendrën Kulturore “Katina Pappa”, në Livadhja – e cila tashmë padyshim po evoluon në një djep kulture për zonën. Prezantimi pilot u ndoq me interes nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare të Livadhjasë, të cilët patën mundësinë të udhëtojnë në kohë përmes institucionit kulturor Culture and Prosperity sce, me synimin për të përvetësuar njohuri dhe stimuj muzikorë rreth traditës muzikore greke.

Ο Δήμος Φοινικαίων ευχαριστεί θερμά, τον σύλλογο Γερμανο-Ελληνικής φιλίας «Filia Velbert»

Ο Δήμος Φοινικαίων ευχαριστεί θερμά, τον σύλλογο Γερμανο-Ελληνικής φιλίας «Filia Velbert» και ειδικότερα τον αντιπρόεδρο κ. Λάζαρο Παπαϊωάννου, για την ευγενή δωρεά τους όπως αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ειδικό εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και σχολικά είδη για τους μικρούς μαθητές, προς τον Δήμο μας. Προσφορά πολύτιμη για αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύει η κοινωνία μας. Μια χειρονομία που αποτελεί αναμφισβήτητα δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και παράδειγμα για τους δυνάμενους να προσφέρουν, ανάλογα των δυνατοτήτων τους και της εποχής.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Bashkia e Finiqit falenderon edhe një herë përzemërsisht shoqatën e miqësisë Gjermano-Greke “Filia Velbert” dhe në veçanti zëvendëspresidentin z. Lazaros Papaioanou për ndihmën me materiale për qëndrat shëndetësore, për sektorin e shërbimit të MZSH si dhe me materiale shkollore për fëmijët e vegjël. Ndihmë e vlefshme për këtë periudhë jashtëzakonisht të vështirë që po kalon shoqëria jonë. Një gjest që është padyshim një shembull i ndjeshmërisë sociale por edhe shembull për ata që mund të ofrojnë ndihma, në varësi të mundësive dhe kërkesave.

Εκδήλωση που παρέθεσαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας του Ελληνικού Πολιτισμού.

Στην παλιά πόλη του Αργυροκάστρου μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος, συνοδευόμενος από τον βουλευτή-ιατρό κ. Νίκο Κούρη, στην εκδήλωση που παρέθεσαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας του Ελληνικού Πολιτισμού, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού και το Τμήμα Αλβανικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου «Εκρέμ Τσαμπεϊ». Σε μια μαγική, ποιητική και μουσική βραδιά με τον εύγλωττο τίτλο «200 χρόνια σύγχρονη ελληνική ποίηση», όπου συμμετείχαν καταξιωμένα πρόσωπα στον χώρο της λογοτεχνίας, της ποίησης και του πνεύματος.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, i shoqëruar nga deputeti-doktor Niko Kuri, u ndodhën në qytetin e gurtë të Gjirokastrës, në aktivitetin e organizuar në Javën e Kulturës Greke nga Konsullata e Përgjithshme e Greqisë në Gjirokastër, Departamenti i Gjuhës Letërsisë dhe Kulturës Greke si dhe Departamenti i Letërsisë Shqipe të Universitetit të Gjirokastrës “Eqerem Çabej”. Në një mbrëmje magjike, poetike dhe muzikore me titullin elokuent “200 vjet poezi moderne greke”, ku morën pjesë figura të njohura të fushës së letërsisë, poezisë , artit dhe kulturës.

Επίσημη επίσκεψη στον δήμο Φοινικαίων πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας κα Λίνα Μενδώνη.

Επίσημη επίσκεψη στον δήμο Φοινικαίων πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας κα Λίνα Μενδώνη, στις 24-25 Μαΐου 2022, εξ αφορμής του «Μνημονίου Πολιτιστικής Συνεργασίας» που συνυπέγραψαν νωρίτερα η Ελληνική και Αλβανική πλευρά.Στο πλαίσιο της παρουσίας της Υπουργού, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, χθες, παρέθεσε γεύμα εργασίας προς τιμήν της, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και κατ ιδίαν, για το μνημόνιο το οποίο προβλέπει κυρίως την συνεργασία στον τομέα των αρχαιολογικών έργων, ανασκαφών, συντήρησης, κ.α. Στο γεύμα παρακάθισαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής-ιατρός κ.Νίκος Κούρης και ο δήμαρχος Αγίων Σαράντα κ. Αντριάν Γκούρμα.Η κα Μενδώνη σήμερα μετέβη στο Αρχαιολογικό Πάρκο Φοινίκης, όπου την υποδέχτηκαν οι κ.Κίτσος, διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δεροπολης, κ. Ζήσος Λούτσης και ειδικό κλιμάκιο του Δήμου, ενώ της προσέφεραν συμβολικά δώρα, που “αναβλύζουν” από την ιστορία του τόπου μας. Κατά την ξενάγηση της, οι μαθητές της επεφύλασσαν μια άκρως συγκινητικη υποδοχή, αναβιώνοντας συγχρόνως ένα “απόσταγμα πολιτισμού”. Εν συνέχεια η Υπουργός επισκέφτηκε την ιστορική Δρόβιανη και το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Μεσοπόταμο, καταγράφοντας τα πολιτιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Ministrja e Kulturës dhe Sporteve të Greqisë, znj. Lina Mendoni, zhvilloi një vizitë zyrtare në Bashkinë e Finiqit, në datat 24-25 maj 2022, me rastin e nënshkrimit të “Memorandumit të Bashkëpunimit Kulturor” ndërmjet dy ministrive respektive në Tiranë. Me rastin e vizitës së ministres, kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, organizoi dje një darkë pune për nder të saj, ndërsa në të njëjtën kohë patën mundësinë të diskutojnë personalisht për memorandumin që parashikon bashkëpunim në terren të punimeve arkeologjike, gërmimeve, mirëmbajtjes etj. Ishin të pranishëm, mes të tjerëve edhe deputeti-mjeku z. Niko Kuri dhe kryetari i bashkisë së Sarandës z. Adrian Gurma.Sot zonja Mendoni ka vizituar Parkun Arkeologjik të Finiqit, ku është pritur nga z. Kiço, nga drejtori i ZVA Finiq-Dropull z. Lluci dhe stafi i Bashkisë, ndërsa i ofruan dhurata simbolike, të cilat paraqesin pjesë nga historia e zonës sonë. Gjatë turneut të saj, nxënësit e shkollave të bashkisë dhuruan një pritje shumë emocionuese, duke përcjellë kulturën e zonës.Më pas, ministrja vizitoi Dhrovianin historik dhe Manastirin e Shën Nikollës në Mesopotam, duke evidentuar avantazhet kulturore të rajonit tonë.

Τους πρώτους Τίτλους Ιδιοκτησίας σε κατοίκους της κοινότητας Αλύκο παρέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Κτηματολογίου, κ.Αρτάν Λάμε, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Κατίνα Παππά»

Τους πρώτους Τίτλους Ιδιοκτησίας σε κατοίκους της κοινότητας Αλύκο παρέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Κτηματολογίου, κ.Αρτάν Λάμε, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Κατίνα Παππά» στην Λιβαδειά, συνοδευόμενος από την διευθύντρια Κτηματολογίου των Αγίων Σαράντα, κα Αίντα Ντέμι. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Φοινικαίων κ. Χρήστο Κίτσο, μετά την κτηματογράφηση στο Αλύκο, οι κοινότητες που ακολουθούν την οδό της νομιμοποίησης, με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων είναι : η Φοινίκη, το Τσαούσι, τα Καλύβια και το Μαυρόπουλο. Σε σχετική δήλωση του, ο δήμαρχος, ιδιαίτερη μνεία έκανε στην αξία των τίτλων ιδιοκτησίας, με αποδέκτη την ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο μας. Ιδίως και για την περιοχή των κατοικούντων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, που μετά από 30 ολόκληρα χρόνια καταφέρνουν να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.Εν συνεχεία τα αρμόδια τμήματα μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την παρουσία του βουλευτή κ Νίκου Κούρη, όπου ο κ. Κίτσος εξήρε την έντονη ανησυχία του για το αδιαμφισβήτητο άνομο ιδιοκτησιακό καθεστώς που διογκώνεται με τις υφαρπαγές «πρώην ιδιοκτητών» στις κοινότητες Σωπίκι, Μπραϊλατι, κ.α., ενώ κλήθηκαν να εξετάσουν και διενέξεις πολιτών περιουσιακού δικαιώματος.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Titujt e parë të pronësisë banorëve të komunitetit Aliko u dorëzuan nga Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës, Z. Artan Lame, në Qendrën Kulturore “Katina Pappa” në Livadhja, i shoqëruar nga drejtore e Kadastrës së Sarandës, zonja Aida Demi. Sipas kryetarit të bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, pas azhornimit në Aliko, komunitetet që ndjekin do rrugën e legalizimit, me burime financjare të bashkisë janë: Finiqi, Çaushi, Kalivia dhe Mavropullo. Në një deklaratë përkatëse, kryebashkiaku përmendi në mënyrë të veçantë vlerën e titujve të pronësisë, me synim zhvillimin ekonomik të zonës dhe të turizmit në veçanti. Sidomos për këta banorë, të cilët pas 30 vitesh të tëra arrijnë të marrin tituj pronësie.Stafet kompetente u takuan më pas në sallën e Këshillit Bashkiak, në prani të deputetit z.Niko Kuri, ku z.Kiço shprehu shqetësimin e tij të fortë për rastet e shumta të grabitjes së pronave me dokumenta të fallsifikuara nga “ish-pronarë” si psh në Sopik dhe fshatra të tjerë, ashtu edhe mospërfundimi i rregjistrimit fillestar në Brailat etj. duke zgjatur pafundësisht në kohë pajisjen me çertifikata pronësore të banorëve.